Osavõtutingimused

TUDENGIMESS 2019 OSAVÕTUTINGIMUSED

 

1. Ürituse korraldaja:

Eesti Maaülikool

 

2. Messi toimumise koht ja aeg

Koht: Eesti Maaülikooli Spordihoone Kreutzwaldi 3, 51014 Tartu

Aeg: 4. aprill 2019

Ekspositsiooni montaaž:  neljapäev, 4. aprill kell 10.00

Lahtioleku aeg: neljapäev, 4. aprill kell 11.00-14.00

Demontaaž: neljapäev, 4. aprill kell 14.00-16.00

 

3. Ekspositsioonipinna reserveerimine

Registreerimisvorm tuleb ettevõtte esindajal täita hiljemalt 1. aprilliks 2019.

 

4. Eksponendid, kaaseksponent ja eksponaadid

Eksponentideks võivad olla kõik juriidilised isikud. Eksponendil ei ole õigust ilma korraldaja eelneva nõusolekuta välja üürida ning anda ekspositsioonipinda tervikuna või selle osa üle kolmandale isikule. Kaaseksponendiks loetakse juriidilist isikut, kes eksponeerib oma tooteid ja teenuseid põhieksponendi poolt üüritud ekspositsioonipinnal ning kelle andmed ilmuvad ürituse kodulehel avaldatud eksponentide loetelus. Kaaseksponent on kohustatud tasuma põhieksponendiga võrdse osavõtutasu. Põhieksponent vastutab kõigi kaaseksponendi poolt korraldajale põhjustatud kulutuste tasumise eest. Eksponentidel on keelatud paigaldada eksponaate ekspositsioonipinnast väljapoole ilma korraldaja nõusolekuta.

 

5. Maksetingimused

Eksponent on kohustatud teostama temale Eesti Maaülikooli poolt allkirjastatud arve tasumise, mis on välja saadetud registreerimisvormi alusel näidatud tähtajaks. Eksponent saab hakata kasutama tema poolt reserveeritud ekspositsioonipinda üksnes nimetatud arves fikseeritud summa laekumisel korraldaja arveldusarvele.

 

6. Tellimuse annulleerimine

Ekspositsioonipinna kasutamise õigus läheb tagasi korraldajale, kui

1) arve ei ole tähtajaks tasutud;

2) eksponent ei pea kinni osavõtutingimustest.

Juhul kui eksponent soovib lepingust loobuda, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama ürituse korraldajale. Annulleerimine loetakse kinnitatuks arvates vastava teate korraldaja poolt kättesaamise hetkest. Osavõtutasu tagasimaksmisele ei kuulu.

 

7. Ekspositsioonipindade üüritariifid

Hind 50 € sisaldab lauda, kahte tooli, osalejate kaelakaarte, vooluühendust 220V, lukuga kappi riietusruumis, ettevõtte logo tudendimessi kodulehel.

 

8. Ekspositsioonipindade paigutus ja kujundus ning töötoa ajagraafik

Lõpliku ekspositsioonipindade paigutuse messialal ja väljas määrab korraldaja, võttes arvesse messiala otstarbekat kasutamist ja võimaluse piires eksponentide soove (registreerimisvormide laekumise järjekorras). Ekspositsioonipinna kujundab eksponent ise. Lõpliku töötoa ajagraafiku määrab korraldaja arvestades võimalusel eksponentide soove.

 

9. Osavõtutasu

Tagastamatu osavõtutasu üritusel on 100% arvel märgitud summast, mis sisaldab osaliselt ürituse ettevalmistamise, korraldamise ja reklaamikulusid ja osalejakaarte.

 

10. Osalejakaardid

Nimelised osalejakaardid väljastatakse eksponentidele korraldaja poolt 4. aprillil 2019. Osalejakaardid annavad õiguse siseneda messiterritooriumile montaaži-, ürituse töö- ja demontaažiperioodil. Osalejakaart on kehtiv koos isikut tõendava dokumendiga ja seda võidakse korraldaja poolt kontrollida. Osalejakaartide edasiandmine teistele isikutele on keelatud.

 

11. Reklaam ja müük

Eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks üüritud ekspositsioonipinda ja stendi ning kasutada ainult neid reklaammaterjale, milles reklaamitakse ekspositsioonipinna üürinud firma tooteid. Reklaamplakatite jt. -materjalide paigaldamine on lubatud üksnes kleeplindi ja/ või riputuskonksude abil. Reklaami paigaldamine väljaspool renditud ekspositsioonipinda on lubatud kokkuleppel korraldajaga.

 

12. Ürituse sümboolika

Ürituse sümboolika kasutamine tuleb kirjalikult kooskõlastada korraldajaga.

 

13. Teenused

Korraldaja kindlustab üldkasutatavate ruumide koristamise kogu ürituse tööperioodil.

 

14. Korraldaja vastutus ja kindlustus

Korraldaja vastutab üldise korra eest, kuid mitte eksponaatide, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Eksponent vastutab ise oma eksponaatide, materjalide ja seadmete kindlustamise eest.

 

15. Eksponendi vastutus

Eksponent vastutab laenatud materjalide eest. Eksponent on kohustatud korraldajale üle andma korrastatud ekspositsioonipinna ja tellitud seadmed ning materjalid pärast ürituse lõppu 1 tunni jooksul või vastavalt täiendavale kirjalikule kokkuleppele. Vastutus kehtib ka kaaseksponentide ja kolmandate isikute puhul. Juhul kui korraldaja leiab tagastatud esemetel defekte, teatab ta sellest eksponendile. Kui eksponendil on vastuväiteid, peab ta need esitama kirjalikult ühe nädala jooksul. Eksponent on kohustatud hüvitama ürituse perioodil tema käsutuses olnud esemetele ja seadmetele tekitatud kahju, esemete kadumisel või täielikul hävimisel asendama need samaväärsetega või kompenseerima maksumuse hinnakirja alusel.

 

16. Tuleohutus

Eesti Maaülikool vastutab tuleohutuse ja üldise korra eest messiterritooriumil. Tule-ja plahvatusohtlike ainete ja materjalide kasutamiseks ekspositsioonipinnal tuleb taotleda luba Päästeametilt. Suitsetamine messialal on keelatud. Arvestades EMÜ spordihoone turvasüsteemi, on heeliumiga või mõne muu hõljumist põhjustava gaasiga täidetud õhupallid keelatud.

 

17. Force Majeure

Juhul kui vääramatust jõust nagu sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus vms. tingituna ürituse korraldamine ei ole võimalik, katkestatakse eksponendiga sõlmitud leping. Eksponendi poolt tasutud osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

 

18. Pretensioonid

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult ürituse tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Pretensioonid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja tüliküsimused Tartu Maakohtus.

 

19. Üldtingimused

Kirjutades alla korraldaja poolt saadetud registreerimisvormile, aktsepteerib eksponent või tema volitatud esindaja ürituse osavõtutingimuste täitmise kohustust ning korraldaja poolt antavaid täiendavaid juhiseid ja korraldusi, kui need on suunatud ürituse töö efektiivsuse tõstmisele ning külastajate ja eksponentide ohutuse tagamisele ürituse tööperioodil. Ürituse osavõtutingimuste eestikeelsel tekstil on prioriteet teiste variantide ees juhul, kui tekib lahkarvamusi nende tõlgendamisel.